Jan 7, 2009

 

 

How to out-zero zero:

Make a useless point.